Algemene Voorwaarden & Privacy

Algemene Voorwaarden
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (ontwerp, fotografie en styling) door Vera IJzelenberg, handelend onder de naam: Graphic Mountain, hierna aangeduid als ‘de Maker’. Bij het boeken van een product zoals o.a. een fotoshoot, reportage, design van een brochure, etc. gaat u (hierna aangeduid als ‘de Opdrachtgever’  akkoord met de algemene voorwaarden van Graphic Mountain. Deze zijn hieronder na te lezen.

Gegevens Maker
Website: www.verayve.com
KVK: 73390658 
BTW: NL218956046B01

Opgesteld op 1 Okt. 2020

 1. Toepassing
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van de Maker. Dat is inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
  1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat de Opdrachtgever automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft de Opdrachtgever tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kan de Opdrachtgever dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de dienst kenbaar maken.
  1.3  Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de Maker worden aangepast.
 1. Boekingen
  2.1 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Maker recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
 1. Vergoeding
  3.1 De Maker doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

  3.2 Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de Maker.
  3.3 Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De Maker zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
  3.4 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Maker eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
  3.5 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed.
 1. Product & dienst
  4.1 De Maker heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 1. Levering
  5.1 De levertijd kan per product verschillen. de Opdrachtgever kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
  5.2 Het aantal foto’s dat de Opdrachtgever ontvangt staat aangegeven op de website, maar dit is een inschatting, en daar zijn geen rechten aan te ontlenen.
 1. Factuur en betaling
  6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

  6.2 Geen enkel gebruik van het product op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Maker nog niet heeft voldaan.
  6.3 Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Maker ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. 
 1. Auteursrechten & Publicaties
  7.1 Het auteursrecht op de producten berust bij de Maker. De Opdrachtgever koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien de Opdrachtgever een foto wil gebruiken of publiceren, moet de Opdrachtgever hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan de Maker.
  7.2 De naam van de Maker dient duidelijk bij een gebruikt product te worden vermeld, of met een verwijzing naar het product in de publicatie te worden opgenomen.

  7.3 De Opdrachtgever mag de foto’s niet zelf nogmaals nabewerken, of op een andere manier veranderen met programma’s zoals Photoshop, Lightroom of Instagram.
  7.4 De Maker mag de producten, ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De Maker is niet verplicht dit te melden aan de Opdrachtgever, al wordt indien mogelijk geprobeerd om de Opdrachtgever op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
  7.5 Toestemming voor gebruik van een product door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Maker is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
  7.6 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Maker, hebben bedoeld.
 1. Klachten & aansprakelijkheid
  8.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de producten schriftelijk/per mail aan de Maker te worden medegedeeld. De Maker heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden.
  8.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 8.1 binnen 10 werkdagen een officiële klacht is ingediend.

  8.3 Het is in geen geval mogelijk om (schade) claims te leggen op de Maker, in welke zin dan ook.
  8.4 De Opdrachtgever is tijdens de fotoshoot en/of fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor henzelf en haar/zijn eigendommen. Schade aan de Opdrachtgever, haar/zijn eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de Maker.
  8.5 Deelname aan een fotoshoot, fotoreportage en/of workshop is volledig voor de Opdrachtgever’s eigen risico.
  8.6 De Maker is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Maker.
 1. Privacy
  9.1 de Opdrachtgevers persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De Maker respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.