Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (ontwerp, fotografie, styling) door Vera IJzelenberg, handelend onder de naam: ‘Graphic Mountain’ en ‘Vera Yve Fotografie’, hierna aangeduid als ‘de Fotograaf’. Bij het boeken van een product zoals o.a. een fotoshoot, reportage, design, etc. gaat u (hierna aangeduid als ‘de Opdrachtgever’ akkoord met de algemene voorwaarden van Graphic Mountain en Vera Yve Fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen.

Gegevens Fotograaf
Naam: Vera IJzelenberg

Bedrijf: Graphic Mountain
Handelsnaam: Vera Yve Fotografie

Email: info(@)verayve.com
Website: www.verayve.com
KVK: 73390658
BTW: NL218956046B01

Opgesteld op 1 okt. 2020, geüpdate op 5 aug. 2022.

1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van de fotograaf. Dat is inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat de Opdrachtgever automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft de Opdrachtgever tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kan de Opdrachtgever dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de dienst kenbaar maken.

1.3  Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast.

2. Boekingen

2.1 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. In geval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

3. Vergoeding

3.1 De Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de Fotograaf.

3.3 Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De Fotograaf zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3.4 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk. 

3.5 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed.

4. Product & dienst

4.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4.2 Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

6. Factuur en betaling
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Geen enkel gebruik van het product op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.
6.3 Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechten voor rekening van de Opdrachtgever. 

7. Auteursrechten
7.1 Het auteursrecht op de producten berust bij de Fotograaf. 
7.2 Elk gebruik van een product dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
7.3 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

8. Licentie
8.1 Vorm van publicatie
8.1a) De producten mogen zowel online (website, social media), in print (flyers, brochures, posters etc.) als fysiek (bedrijfsruimte, beurzen) openbaar worden gemaakt.
8.1b) Indien de Opdrachtgever een product wil publiceren in bijv. de media (krant, magazine, boek), moet de Opdrachtgever hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan de Fotograaf.

8.2 Looptijd
De producten mogen onbeperkt in tijd openbaar worden gemaakt. 

8.3 Exclusiviteit
8.3a) De opdrachtgever mag de producten onbeperkt openbaar maken.
8.3b) De fotograaf mag de producten publiceren ter promotie van eigen portfolio.

8.4 Gebied
De producten mogen wereldwijd openbaar gemaakt worden, tenzij anders overeengekomen.

8.5 Doel
8.5a) De producten mogen alleen voor commerciële en promotionele doeleinden worden openbaar gemaakt door de opdrachtgever.
8.5b) De fotograaf mag de producten voor promotionele, voorlichtings- en onderwijs doeleinden openbaar maken.

8.6 Sub-licentie
8.6a) Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. 
8.6b) Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

8.7 Persoonlijkheidsrechten.

8.7a) Bij persoonlijk gebruik van de foto’s door de opdrachtgever zoals; online (eigen website, social media), in print (flyers, brochures, posters etc.) als fysiek (bedrijfsruimte, beurzen) mag de naam van de Fotograaf vermeld worden, of met een verwijzing naar het product in de publicatie te worden opgenomen, maar dit is niet verplicht. 

8.7b) Bij overige publicaties en publicaties van derden (bijv. in de media; krant, magazine, boek) dient altijd duidelijk de naam van de Fotograaf bij een gebruikt product te worden vermeld, of met een verwijzing naar het product in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeen gekomen. Vriendelijk verwijs ik ook naar ark. 8.1b waarin staat dat hier ook eerst toestemming voor moet worden gevraagd.

8.7c) De Opdrachtgever mag de foto’s niet zelf nogmaals nabewerken, of op een andere manier veranderen met programma’s zoals Photoshop, Lightroom of Instagram.

8.8. Faillissement
Zowel de Fotograaf als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

9. Klachten & aansprakelijkheid
9.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de producten schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden.
9.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 9.1 binnen 10 werkdagen een officiële klacht is ingediend.
9.3 Het is in geen geval mogelijk om (schade) claims te leggen op de Fotograaf, in welke zin dan ook.
9.4 De Opdrachtgever is tijdens de fotoshoot en/of fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor henzelf en haar/zijn eigendommen. Schade aan de Opdrachtgever, haar/zijn eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de Fotograaf.
9.5 Deelname aan een fotoshoot, fotoreportage en/of workshop is volledig voor de Opdrachtgever’s eigen risico.
9.6 De Fotograaf is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
9.7 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

10. Privacy
10.1 de Opdrachtgevers persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De Fotograaf respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.

Meer informatie over privacy & cookies vind je hier.